www.vimer.cz     

REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Ustanovení všeobecná a vymezení pojmů

1.1
Reklamační řád internetového obchodu VIMER.cz byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a ve znění jeho pozdějších předpisů.

1.2 Prodávajícím je ve smyslu tohoto Reklamačního řádu společnost Vilém Merta–VIMER – kožená galanterie se sídlem Ahepjukova 31,Ostrava-Mor.Ostrava ,702 00 , IČ:63332990.
1.3 Kupujícím se rozumí osoba, která nakupuje prostřednictvím internetového obchodu www.vimer.cz.
1.4 Reklamací se rozumí oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno bez zbytečného odkladu po té, kdy kupující takovou vadu zjistil.
1.5 Vadou zboží se rozumí stav, kdy bylo zboží předáno kupujícímu v jakosti a provedení, které neodpovídá příslušné normě, nebo právnímu předpisu či účelu, k němuž se obvykle používá.

2. Podmínky záruky

2.1 Pokud dodané zboží vykazuje zjevné vady, nebo vznikne-li na něm reklamovatelná vada je kupující oprávněn využít Reklamaci.
2.2 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními (24 měsíců).
2.3 Společnost Vilém Merta –VIMER – kožená galanterie si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace do 30 pracovních dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží.
2.4 Dojde-li v důsledku Reklamace k výměně vadného zboží za zboží bez vady, běží pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto nového zboží.

3. Způsob uplatnění nároků

3.1 Reklamaci uplatňuje kupující zásadně písemně – poštou - na adresu společnosti Vilém Merta – VIMER – kožená galanterie nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@vimer.cz. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu (faktury - daňového dokladu).
3.2 Kupující zašle na vlastní náklady v původním a nepoškozeném obalu zboží na adresu prodávajícího. Reklamace zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.
3.3 Po vzájemné dohodě Prodávajícího s Kupujícím může být Reklamace vyřízena poskytnutím slevy, vrácením peněz, nebo výměnou zboží.
3.4 V případě, že reklamace nebude uznána zašle Prodávající Kupujícímu zboží zpět a to výlučně na jeho náklady.
3.5 Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího nebo ošetřováním výrobku, které je v rozporu s doporučeným ošetřováním výrobku na etiketě nesoucí tuto informaci.

4. Ustanovení závěrečná

4.1 Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2011

ZGIxMTE